Tím

Partner

JUDr. Martin Puchalla, PhD.

Vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončil v roku 2001. Zároveň absolvoval štúdium managementu v Austrálii, ako aj viaceré zahraničné pobyty. V roku 2002 získal titul „JUDr.“

Pracovné skúsenosti

V období rokov 2001 – 2005 pracoval ako advokátsky koncipient. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok v roku 2005 poskytuje svoje služby ako advokát – najskôr ako fyzická osoba, následne ako zakladateľ spoločnosti PUCHALLA & partners s.r.o. a v súčasnosti ako advokát a konateľ PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

Odborné aktivity

Od roku 2005 do roku 2008 pôsobil aj na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to na katedre Trestného práva. V odbore trestné právo vypracoval tiež dizertačnú prácu na tému: „Obhajoba v prípravnom konaní“.

Publikačná činnosť

Pravidelne publikuje vo viacerých odborných časopisoch, venuje sa prednáškovej činnosti najmä pre Slovenskú advokátsku komoru, ale aj pre ďalšie subjekty a je spoluautorom učebných textov Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod názvom: „Trestné právo procesné“. Taktiež je spoluautorom Komentára k osobitnej časti Trestného zákona vydaným vydavateľstvom C.H.Beck najmä vo vzťahu k daňovým trestným činom.

Členstvo

Od roku 2017 je členom Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory. Bol členom disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory a členom Európskej komory obhajcov (European Criminal Bar Association – ECBA) so sídlom v Londýne. Je členom zahraničnej komisie SAK, komisie pre trestné právo. Od roku 2012 bol členom komisie Ministerstva spravodlivosti SR pre rekodifikáciu trestného práva hmotného.

Špecializuje sa najmä na daňové trestné činy, ekonomickú a hospodársku kriminalitu, ako aj obchodné právo a sporovú agendu.

Jazykové znalosti

Plynulo ovláda anglický jazyk, pasívne nemecký a ruský jazyk.


Partner

JUDr. Dušan Slávik

Vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončil v roku 2001. V rokoch 2002-2003 absolvoval postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej so zameraním na obchodné právo.

Pracovné skúsenosti

V období rokov 2001 – 2007 pracoval ako právnik Krajského úradu v Prešove so zameraním na riešenie sporovej agendy. Poskytoval tiež právne poradenstvo pre iné štátne organizácie, ako aj subjekty tretieho sektora.

V súčasnosti pôsobí už ako advokát v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o., v ktorej je spoločníkom a konateľom.

Publikačná činnosť

Pravidelne publikuje v právnických odborných časopisoch a so svojimi príspevkami vystupuje na niekoľkých konferenciách doma i v zahraničí.

Špecializuje sa na poskytovanie právnych služieb v oblasti správneho práva, stavebného práva, zdravotníckeho práva, práva životného prostredia, obchodného práva a riešeniu sporov v súdnom i rozhodcovskom konaní.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda anglický, pasívne nemecký a ruský jazyk.


Advokát

JUDr. Lukáš Kovanič

Vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončil v roku 2007. Počas štúdia participoval účasťou na projektoch "Klinika Pracovného práva", "Klinika Obchodného práva" a "Klinika Občianskeho práva", ktoré sú zamerané na praktickú realizáciu týchto právnych odvetví. V máji 2009 úspešne obhájil rigoróznu prácu zameranú na oblasť akciového práva, vykonal rigoróznu skúšku a získal titul "JUDr."

Pracovné skúsenosti

V období rokov 2009 - 2012 pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. Od roku 2013 pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

Špecializuje sa na obchodné právo a právo kolektívneho investovania, pracovné právo.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda anglický jazyk.


Advokát

Mgr. Marián Oros

Vzdelanie

Štúdium na Paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave úspešne ukončil v roku 2011.

Pracovné skúsenosti

V období rokov 2011 - 2013 pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o. V období rokov 2013 - 2015 ďalej pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. V súčasnosti pôsobí už ako advokát v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

Špecializuje sa najmä na poskytovanie právnych služieb v oblasti verejného obstarávania ako i v oblasti súkromného práva konkrétne obchodného, občianskeho, pracovného práva a správe pohľadávok.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne nemecký jazyk.


Advokátka

JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová

Vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 2001. Po obhájení rigoróznej práce z pracovného práva a po vykonaní rigoróznej skúšky získala v roku 2003 titul „JUDr“.

Pracovné skúsenosti

V období od 2001 – 2004 pracovala ako advokátsky koncipient. Od roku 2005 pôsobí ako advokátka. Aktuálne poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie najmä v oblasti obchodného a občianskeho práva.


Advokátsky koncipient

JUDr. Martina Labancová

Vzdelanie a pracovné skúsenosti

Od začiatku svojho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pracovala ako právny asistent v advokátskej kancelárii AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o. v Košiciach. Od novembra 2012 začala pracovať ako právny asistent v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. Svoje štúdium úspešne ukončila v roku 2015, odkedy v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. pôsobí ako advokátska koncipientka.

Špecializuje sa na obchodné právo a ochranu osobných údajov, úspešne absolvovala skúšku zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov a túto tému si vybrala aj pre svoju rigoróznu prácu. Aktívne ovláda anglický jazyk a pasívne francúzsky jazyk.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda anglický jazyk a pasívne francúzsky jazyk.


Advokátsky koncipient

JUDr. Pavol Slosarčík

Vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončil v roku 2014. V máji 2016 obhájil rigoróznu prácu zameranú na nezákonné dôkazy v trestnom konaní, vykonal rigoróznu skúšku a získal titul „JUDr“.

Pracovné skúsenosti

Od roku 2015 pracuje ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

Jazykové znalosti

Ovláda anglický jazyk.


Advokátsky koncipient

Mgr. Soňa Jacková

Vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončila v roku 2016. Počas štúdia pôsobila u advokáta JUDr. Petra Majerníka ako právna asistentka.

Pracovné skúsenosti

Po ukončení štúdia absolvovala absolventskú stáž na Ústavnom súde SR až do začiatku roku 2017, odkedy pôsobí v advokátskej kancelárií PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. ako advokátska koncipientka. V súčasnosti je tiež prispievateľkou na rôznych právnických weboch.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda anglický jazyk a maďarský jazyk, pasívne nemecký jazyk.


Office manager

Zuzana Turócziová

Vzdelanie

Štúdium na Obchodnej akadémii v Košiciach ukončila v roku 1999. Po skončení štúdia pracovala ako účtovníčka vo viacerých firmách.

Pracovné skúsenosti

Od roku 2007 pracuje v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. ako office manager.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda maďarský jazyk.


Máte otázky ?

Radi odpovieme

Kontakt