Odborné zameranie

Trestné právo

 • zastupovanie obvinených v prípravnom konaní
 • zastupovanie obvinených v konaní pred súdom
 • komplexné právne poradenstvo a konzultácie v trestných veciach
 • zastupovanie poškodených a uplatňovanie náhrady škody v trestnom konaní

Právo obchodných spoločností

 • komplexné spracovanie zakladateľských dokumentov obchodných spoločností
 • zakladanie obchodných spoločností
 • zastupovanie v konaní na živnostenskom úrade
 • zastupovanie v konaní na obchodnom registri
 • prevody obchodných podielov, akcií a pod.
 • príprava valných zhromaždení
 • zmeny obchodných spoločností a ich zápis v obchodnom registri
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • výmaz z obchodného registra
 • zahraničné investície v SR

Obchodné právo

 • právne analýzy
 • tvorba a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv
 • poradenstvo a priama účasť pri obchodných rokovaniach
 • komplexné mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok vrátane exekučného vymáhania
 • zastupovanie podnikateľov pred súdmi a inými štátnymi orgánmi

Občianske právo

 • právne analýzy
 • tvorba a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy, zabezpečovací prevod práva, postúpenie pohľadávok a iné)
 • komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností vrátane zastupovania pred katastrálnym úradom
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • rodinné právo
 • otázky vlastníckeho práva
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (dohody, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov)
 • zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi
 • komplexné súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vrátane exekučného konania

Pracovné právo

 • komplexná pracovnoprávna agenda podnikateľov
 • tvorba a pripomienkovanie pracovných zmlúv a iných inštitútov pracovného práva
 • pracovnoprávne poradenstvo
 • zastupovanie pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch

Správne právo

 • zastupovanie občanov a právnických osôb v správnom súdnictve
 • právne analýzy
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a samosprávy
 • poradenstvo a zastupovanie v stavebnom konaní
 • zastupovanie v konaní o priestupkoch

Ústavné právo

 • právne analýzy základných práv a slobôd
 • zastupovanie v konaní o sťažnostiach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

Máte otázky ?

Radi odpovieme

Kontakt