Tím

Partner

JUDr. Martin Puchalla, PhD.

Vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončil v roku 2001. Zároveň absolvoval štúdium managementu v Austrálii, ako aj viaceré zahraničné pobyty. V roku 2002 získal titul „JUDr.“

Pracovné skúsenosti

V období rokov 2001 – 2005 pracoval ako advokátsky koncipient. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok v roku 2005 poskytuje svoje služby ako advokát – najskôr ako fyzická osoba, následne ako zakladateľ spoločnosti PUCHALLA & partners s.r.o. a v súčasnosti ako advokát a konateľ PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

Odborné aktivity

Od roku 2005 do roku 2008 pôsobil aj na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to na katedre Trestného práva. V odbore trestné právo vypracoval tiež dizertačnú prácu na tému: „Obhajoba v prípravnom konaní“.

Publikačná činnosť

Pravidelne publikuje vo viacerých odborných časopisoch, venuje sa prednáškovej činnosti najmä pre Slovenskú advokátsku komoru, ale aj pre ďalšie subjekty a je spoluautorom učebných textov Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod názvom: „Trestné právo procesné“. Taktiež je spoluautorom Komentára k osobitnej časti Trestného zákona vydaným vydavateľstvom C.H.Beck najmä vo vzťahu k daňovým trestným činom.

Členstvo

Od roku 2017 je členom Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory. Od júna 2021 bol podpredsedom Slovenskej advokátskej komory a od septembra 2022 je predsedom Slovenskej advokátskej komory. Bol členom disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory a členom Európskej komory obhajcov (European Criminal Bar Association – ECBA) so sídlom v Londýne. Je predsedom pracovnej skupiny SAK pre trestné právo, predsedom skúšobného senátu SAK a členom pracovnej skupiny SAK pre zahraničné vzťahy. Od roku 2012 bol členom komisie Ministerstva spravodlivosti SR pre rekodifikáciu trestného práva hmotného.

Špecializuje sa najmä na daňové trestné činy, ekonomickú a hospodársku kriminalitu, ako aj obchodné právo a sporovú agendu.

Jazykové znalosti

Plynulo ovláda anglický jazyk, pasívne nemecký a ruský jazyk.


Partner

JUDr. Dušan Slávik, LL.M

Vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončil v roku 2001. V rokoch 2002-2003 absolvoval postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej so zameraním na obchodné právo. Následne v r. 2018 ukončil štúdium na Eötvös Loránd University, právnickej fakulte kde získal v štúdijnom odbore medzinárodné obchodné právo titul master of law.

Pracovné skúsenosti

V období rokov 2001 – 2007 pracoval ako právnik Krajského úradu v Prešove so zameraním na riešenie sporovej agendy. Poskytoval tiež právne poradenstvo pre iné štátne organizácie, ako aj subjekty tretieho sektora.

V súčasnosti pôsobí už ako advokát v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o., v ktorej je spoločníkom a konateľom.

Publikačná činnosť

Pravidelne publikuje v právnických odborných časopisoch a so svojimi príspevkami vystupuje na niekoľkých konferenciách doma i v zahraničí.

Špecializuje sa na poskytovanie právnych služieb v oblasti správneho práva, stavebného práva, zdravotníckeho práva, práva životného prostredia, obchodného práva a riešeniu sporov v súdnom i rozhodcovskom konaní.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda anglický, pasívne nemecký a ruský jazyk.


Advokát

JUDr. Lukáš Kovanič

Vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončil v roku 2007. Počas štúdia participoval účasťou na projektoch "Klinika Pracovného práva", "Klinika Obchodného práva" a "Klinika Občianskeho práva", ktoré sú zamerané na praktickú realizáciu týchto právnych odvetví. V máji 2009 úspešne obhájil rigoróznu prácu zameranú na oblasť akciového práva, vykonal rigoróznu skúšku a získal titul "JUDr."

Pracovné skúsenosti

V období rokov 2009 - 2012 pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. Od roku 2013 pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

Špecializuje sa na obchodné právo a právo kolektívneho investovania, pracovné právo.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda anglický jazyk.


Advokát

JUDr. Marián Oros

Vzdelanie

Štúdium na Paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave úspešne ukončil v roku 2011. V roku 2017 obhájil rigoróznu prácu na UJPŠ Právnická fakulta na tému prehliadky v trestnom konaní.

Pracovné skúsenosti

V období rokov 2011 - 2013 pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o. V období rokov 2013 - 2015 ďalej pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. V súčasnosti pôsobí už ako advokát v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

Špecializuje sa najmä na poskytovanie právnych služieb v oblasti verejného obstarávania ako i v oblasti súkromného práva konkrétne obchodného, občianskeho, pracovného práva a správe pohľadávok.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne nemecký jazyk.


Advokátka

JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová

Vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 2001. Po obhájení rigoróznej práce z pracovného práva a po vykonaní rigoróznej skúšky získala v roku 2003 titul „JUDr“.

Pracovné skúsenosti

V období od 2001 – 2004 pracovala ako advokátsky koncipient. Od roku 2005 pôsobí ako advokátka. Aktuálne poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie najmä v oblasti obchodného a občianskeho práva.


Advokátka

JUDr. Barbora Sláviková

Vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 2001. Po obhájení rigoróznej práce z pracovného práva a po vykonaní rigoróznej skúšky získala v roku 2004 titul „JUDr“.

Pracovné skúsenosti

V období od 2001 – 2004 pracovala ako advokátsky koncipient. V období od 2005 – 2010 pracovala ako notársky koncipient, v období od 2011 – 2018 ako notársky kandidát. Od roku 2019 pôsobí ako advokátka. Aktuálne poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie najmä v oblasti obchodného a občianskeho práva.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda anglický jazyk.


Advokát

JUDr. Michal Novák

Vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončil v roku 2018. V roku 2017 v rámci mobility Erasmus+ absolvoval štúdium na právnickej fakulte v Krakove – Wydzial Prawa i Administracji Uniwesytetu Jagiellońskiego w Krakówie. Od roku 2014 svoje praktické skúsenosti v oblasti práva rozvíjal na pozícii právneho asistenta v advokátskej kancelárií ako aj účasťou na rôznych sympóziách.

Pracovné skúsenosti

Počas štúdia nadobúdal praktické skúsenosti na pozícii paralegal v advokátskej kancelárii. Od ukončenia štúdia pracoval na pozícii advokátsky koncipient, od polovice roka 2020 pôsobí v advokátskej kancelárií PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o., pričom od roku 2022 už ako advokát.

Publikačná činnosť

Svoje odborné aktivity, najmä v oblasti medicínskeho práva a ochrany osobných údajov rozvíjal v podobe publikovania odborných článkov v mesačníku Právo a manažment v zdravotníctve, mesačníku Lekárnik, či prispievaním článkov do zdravotníckych novín.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda anglický jazyk.


Advokátka

Mgr. Soňa Jacková

Vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončila v roku 2016. Počas štúdia pôsobila u advokáta JUDr. Petra Majerníka ako právna asistentka.

Pracovné skúsenosti

Po ukončení štúdia absolvovala absolventskú stáž na Ústavnom súde SR až do začiatku roku 2017, odkedy pôsobila v advokátskej kancelárií PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. ako advokátska koncipientka, pričom bola prispievateľkou na rôznych právnických weboch. V roku 2021 úspešne absolvovala advokátske skúšky a pôsobí ako advokátka.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda anglický jazyk a maďarský jazyk, pasívne nemecký jazyk.


Advokátsky koncipient

JUDr. Martina Labancová

Vzdelanie a pracovné skúsenosti

Od začiatku svojho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pracovala ako právny asistent v advokátskej kancelárii AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o. v Košiciach. Od novembra 2012 začala pracovať ako právny asistent v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. Svoje štúdium úspešne ukončila v roku 2015, odkedy v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. pôsobí ako advokátska koncipientka.

Špecializuje sa na obchodné právo a ochranu osobných údajov, úspešne absolvovala skúšku zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov a túto tému si vybrala aj pre svoju rigoróznu prácu. Aktívne ovláda anglický jazyk a pasívne francúzsky jazyk.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda anglický jazyk a pasívne francúzsky jazyk.Advokátsky koncipient

JUDr. Mgr. Rebeka Marčeková

Vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave úspešne ukončila v roku 2018. Súčasne študovala na Vysokej škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, odbor diplomacia, kde štúdium úspešne ukončila taktiež v roku 2018. V roku 2020 po úspešnom obhájení rigoróznej práce zameranej na alternatívne trestanie a zložení rigoróznej skúšky na Univerzite Komenského v Bratislave získala titul „JUDr.“. V súčasnej dobe pôsobí ako interný doktorand na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde pôsobí na katedre trestného práva.

Pracovné skúsenosti

Počas štúdia na vysokej škole pôsobila na pozícii paralegal v renomovanej advokátskej kancelárii v Bratislave. Rovnako popri štúdiu absolvovala stáž v Národnej rade Slovenskej republiky na odbore zahraničných vzťahov a protokolu. Následne pôsobila v organizačnom tíme počas Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Po skončení štúdia pracovala ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii v Bratislave. Pri poskytovaní právnych služieb sa zameriava najmä na oblasť občianskeho práva, obchodného práva i rodinného práva, pričom právne služby poskytuje tak v sporovej ako i mimosporovej agende.

Publikačná činnosť

V rámci doktorandského štúdia pravidelne publikuje odborné články zamerané najmä na oblasť trestného práva.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne nemecký jazyk.


Advokátsky koncipient

Mgr. Lenka Pirohaničová

Vzdelanie

V roku 2021 úspešne ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas svojho štúdia absolvovala klinické vzdelávanie, v rámci ktorého navštevovala kliniku stavebného práva, pracovného práva, občianskeho práva, ako aj kliniku daňového práva. V roku 2019 tiež absolvovala Letnú školu medzinárodného práva.

Pracovné skúsenosti

Už počas štúdia na právnickej fakulte naberala praktické skúsenosti vo viacerých advokátskych kanceláriách. Hneď po tom, ako ukončila magisterské štúdium, sa zamestnala ako advokátska koncipientka. V advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. pôsobí na pozícii advokátskej koncipientky od januára 2022.

Publikačná činnosť

Publikovala články v zborníkoch zo študentských sympózií z medzinárodného práva, ale aj daňového práva.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda anglický jazyk a pasívne ruský jazyk.


Office manager

Zuzana Turócziová

Vzdelanie

Štúdium na Obchodnej akadémii v Košiciach ukončila v roku 1999. Po skončení štúdia pracovala ako účtovníčka vo viacerých firmách.

Pracovné skúsenosti

Od roku 2007 pracuje v advokátskej kancelárii PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. ako office manager.

Jazykové znalosti

Aktívne ovláda maďarský jazyk.


Máte otázky ?

Radi odpovieme

Kontakt